Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

Ta strona przedstawia przykładową konfigurację systemu Debian 8 do synchronizacji czasu systemu z serwerami NTPD w Polsce. 

Strona oparta o źródła:


Procedura konfiguracyjna

Ustawienie poprawne strefy czasowej dla systemu

[root@debian8-01 ~]# dpkg-reconfigure tzdata

Powyższe uruchomi kreator w trybie tekstowym, który ustawi wskazaną strefę czasową modyfikując pliki /etc/localtime oraz /etc/timezone. Na przykład po wskazaniu Europe/Warsaw:

[root@debian8-01 ~]# dpkg-reconfigure tzdata

Current default time zone: 'Europe/Warsaw'
Local time is now:   Fri Jan 20 00:20:43 CET 2017.
Universal Time is now: Thu Jan 19 23:20:43 UTC 2017.

[root@debian8-01 ~]# cat /etc/timezone 
Europe/Warsaw

[root@debian8-01 ~]# md5sum /etc/localtime 
2ed881ef7e09c844c009673ded84c798 /etc/localtime

[root@debian8-01 ~]# md5sum /usr/share/zoneinfo/Europe/Warsaw 
2ed881ef7e09c844c009673ded84c798 /usr/share/zoneinfo/Europe/Warsaw


Instalacja oprogramowania

[root@debian8-01 ~]# apt install ntp


Ustawienie listy serwerów z których będzie pobierany czas

Na świecie istnieją miliony serwerów NTP, które zrzeszone są na stronie pool.ntp.org. Bazując na liście serwerów w Polsce należy zmodyfikować linie rozpoczynające się od dyrektywy server:

[root@debian8-01 ~]# vim /etc/ntp.conf 

[root@debian8-01 ~]# grep pool /etc/ntp.conf
# pool.ntp.org maps to about 1000 low-stratum NTP servers. Your server will
# pool: <http://www.pool.ntp.org/join.html>
server 0.pl.pool.ntp.org
server 1.pl.pool.ntp.org
server 2.pl.pool.ntp.org
server 3.pl.pool.ntp.org


Zrestartowanie demona ntpd

[root@debian8-01 ~]# /etc/init.d/ntp restart
[ ok ] Restarting ntp (via systemctl): ntp.service.
[root@debian8-01 ~]# /etc/init.d/ntp status
● ntp.service - LSB: Start NTP daemon
  Loaded: loaded (/etc/init.d/ntp)
  Active: active (running) since Thu 2017-01-19 23:50:43 CET; 4s ago
 Process: 7118 ExecStop=/etc/init.d/ntp stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 7128 ExecStart=/etc/init.d/ntp start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  CGroup: /system.slice/ntp.service
      └─7135 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 109:114

Jan 19 23:50:43 debian8-01 systemd[1]: Started LSB: Start NTP daemon.
Jan 19 23:50:43 debian8-01 ntpd[7135]: proto: precision = 0.110 usec
Jan 19 23:50:43 debian8-01 ntpd[7135]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123
Jan 19 23:50:43 debian8-01 ntpd[7135]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123
Jan 19 23:50:43 debian8-01 ntpd[7135]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123
Jan 19 23:50:43 debian8-01 ntpd[7135]: Listen normally on 3 eth0 10.0.2.15 UDP 123
Jan 19 23:50:43 debian8-01 ntpd[7135]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123
Jan 19 23:50:43 debian8-01 ntpd[7135]: Listen normally on 5 eth0 fe80::a00:27ff:feba:e69 UDP 123
Jan 19 23:50:43 debian8-01 ntpd[7135]: peers refreshed
Jan 19 23:50:43 debian8-01 ntpd[7135]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates


Weryfikacja

[root@debian8-01 ~]# ntpq -p
   remote      refid   st t when poll reach  delay  offset jitter
==============================================================================
 vega.cbk.poznan 193.219.28.147  3 u  20  64  3  11.929  -1.003  0.186
 ip-159-253-242- 194.146.251.100 2 u  17  64  3  13.710  -0.673  1.604
 stratum-2.test. 195.187.245.55  2 u  17  64  3  14.158  -0.648  2.205
 news-archive.ic 247.92.156.107  2 u  17  64  3  12.368  -3.044  0.495


[root@debian8-01 ~]# date
Fri Jan 20 22:35:36 CET 2017Patrz także


TODO na tej stronie

Write a comment…