Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
titlePodstawowe komendy systemctl do zarz?dzania serwisami
# poka? status serwisu SERVICE_NAME 
# wraz z ostatnimi liniami logów
systemctl status SERVICE_NAME.service

# czy serwis jest uruchomiony?
systemctl is-active SERVICE_NAME.service

# uruchomienie serwisu
systemctl start SERVICE_NAME.service

# zatrzymanie
systemctl stop SERVICE_NAME.service

# zrestartowanie (stop + start)
systemctl restart SERVICE_NAME.service


# ustaw, aby serwis by? uruchamiany przy starcie systemu?

systemctl enable SERVICE_NAME.service


# ustaw, aby sytem nie by? uruchamiany przy starcie systemu?
systemctl disable SERVICE_NAME.service

# czy serwis jest uruchamiany przy starcie systemu?
systemctl is-enabled SERVICE_NAME.service

# prze?adowanie konfiguracji (nie powoduje zatrzymania serwisu)
systemctl reload SERVICE_NAME.service

# poka? wszystkie serwisy w systemie:
systemctl list-units --type service --all

# poka? tylko aktywne serwisy w systemie:
systemctl list-units --type service

...